Inledning

Det är viktigt för oss att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med den här Integritetspolicyn visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Integritetspolicyn kan komma att uppdateras. Du hittar den senaste versionen på www.birdbox.se/content/integritetspolicy.

Samtycke

Vissa personuppgifter behandlas med stöd av samtycke, till exempel vid marknadsföring (inbegripet nyhetsbrev och kommunikation). Genom att anmäla dig till nyhetsbrev godkänner du sådan behandling av dina personuppgifter. Insamlad information  Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter via vår e-handel, kontaktar vår kundtjänst eller vid andra kontakter med oss. Exempel på personuppgifter som vi kan samla in är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer
 • Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • IP-adress
 • Ärenderelaterad korrespondens, t.ex. de personuppgifter som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst

Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Personuppgifterna som vi samlar in används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på. Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

ÄndamålBehandlingar som utförsLaglig grundLagringsperiod
För att kunna administrera din beställning/köp- Vi levererar din produkt eller tjänst inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans.
- Vi bekräftar din identitet.
- Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
- Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. SPAR, Klarna eller liknande.
- Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.
Köpeavtalet som vi har ingått med dig.   Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpetTills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelserVi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.   Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.Rättslig förpliktelse.   Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpetBokföringslagen kräver att räkenskapsinformation ska sparas i ordnat skick och i landet i minst sju år.   För övriga uppgifter gäller tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.
För att kunna hantera kundserviceärenden- Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier
- Identifiering
- Utredning av eventuella klagomål och supportärenden inklusive teknisk support
Berättigat intresse.   Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.Tills dess att kundserviceärendet har avslutats.
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företagetFör att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företagetBerättigat intresse.   Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och utreda misstänkta brott.Tills dess att ärendet har avslutats.
För att kunna tillhandahålla tjänsten Mina Sidor- Skapandet av inloggningsfunktion
- Säkerställande av din identitet
- Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter
- Möjligheten för dig att följa ditt köp och betalningshistorik
Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden om att tillhandahålla tjänsten ”Mina Sidor”.   Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten ”Mina Sidor”.Tills dess att tjänsten avslutas. Det kan göras manuellt av kund eller automatiskt vid inaktivitet under en period om 36 månader.
För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänsterVi gör direktmarknadsföring via e-post och sociala media med generella kampanjer, specifika erbjudanden eller inbjudningar till event. Rörande marknadsföring som görs via cookies hänvisar vi till vår cookiepolicy (se köpvillkoren).Berättigat intresse   Vi skickar endast nyhetsbrev till kunder som aktivt valt att anmäla sig till nyhetsbrevet eller som tackat ja till detta i samband med att de gjort ett köp hos oss.Kan närsomhelst sägas upp av kunden.   Mailkommunikation tas bort efter inaktivitet under en period om 24 månader. Rörande cookies hänvisar vi till vår cookiepolicy (se köpvillkoren).


Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Dessa företag behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet.  

Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.  

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:  
 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. 


Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.  

Din rätt till tillgång
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.  

Din rätt till rättelse
Om vi inte har dina senaste uppgifter eller behandlar felaktiga uppgifter om dig, kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och uppdatera dina uppgifter och se din orderhistorik.  

Din rätt till radering och begränsning
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.  

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

Din rätt att invända mot vår behandling, inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.  

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).  

Din rätt till dataportabilitet
För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.  

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  


Personuppgiftsansvarig

Birdbox Sweden/Solitar AB
Svedjevägen 16 A 645 44 Strängnäs
Sverige
Telefon: 0152 - 71 11 88
E-post: [email protected]  

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556973-8155
Momsregistreringsnummer: SE556973815501  


Du kan alltid kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]  

Intergritetspolicyn uppdaterades 2019-01-05PayPal